Nordbornholms Køre- og Rideforening

Vedtægter for NBKR

Velkommen til vores hjemmeside

Vedtægter for Nordbornholms Køre- og Rideforening

NBKR

§1. Foreningens oprindelige navn er Klemensker Køre-og Rideforening, stiftet d. 09.06.1933. Navnet er d. 09.10.1973 ændret til Nordbornholms Køre- og Rideforening – forkortet NBKR. Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune. Foreningens bomærke er vist på hjemmesiden.

§2. Foreningens formål er at fremme interessen for ridesporten, hestens brug og pleje og andet kulturelt virke via engagement, trivsel og kammeratskab.

§3. Foreningen er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts forbund, hvorfor foreningen og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4a. I foreningen kan optages aktive og passive medlemmer. Alle, der er fyldt 14 år, har stemmeret på generalforsamlingen. For børn under 14 år kan en forældre stemme på barnets vegne, dog har hver fremmødt person på generalforsamlingen højst en stemme. Passive medlemmer optages i foreningen uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. maj eller 1. november.

§4b. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussionen om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

§ 5. Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

§6a. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opføre sig til skade for foreningen. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældendes forening er inhabil.

§6b. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamling, at et medlem udelukkes fra foreningen i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav å at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og amatørudvalget inden 4 uger.

§6c. I det af § 6b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideforeninger eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbunds ( Eksklusion)

§7. Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til den endelig godkendelse. For at aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårlig forud og er forfalden til betaling den 1. maj og 1. november, men hvis det ønskes kan medlemskontingentet opkræves månedsvis forud efter aftale med bestyrelsen. For passive medlemmer opkræves medlemskontingentet forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. maj. Er kontingentet ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder opgøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidig, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen kan ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§8. Foreningens anliggende varetages af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges i lige årstal formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige årstal kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle valg gælder for 2 år.

Foruden ovennævnte vælger generalforsamlingen – hvis der er muligt, følgende udvalg: Stævneudvalg, Ponyudvalg, muleposeudvalg, etablissementudvalg, undervisningsudvalg samt et spring og terrænbaneudvalg. Bestyrelsen har min. 1 repræsentant i hvert udvalg – bestyrelsen fordeler selv udvalgsposterne efter generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan til enhever tid ændre på antallet af udvalg.

§9. Bestyrelsesmøder afholdes mindst hver anden måned, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes med mindst følgende dagsorden: Godkendelse af referat, meddelelser fra formanden, rapport fra udvalgene, evt. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6a. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutnings kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder mm. Underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Den daglige ledelse foretages af bestyrelsen, men kan, såfremt bestyrelsen ønsker dette, varetages af et forretningsudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer. Et evt. forretningsudvalg udpeges af den samlede bestyrelse.

§10. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddelelse to i foreningen, f.eks. formaden, næstformanden eller kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet. Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af foreningens faste ejendom, overgang til selvejende institution mm. På generalforsamlingen vælges personer ved almindelig flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 11 og § 16. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6bog §6c. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§11. Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride forbund til godkendelse.

§12. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af foreningens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 13. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Indkaldelsen meddeles medlemmerne i distriktsbladet januar nummer og / eller annonceres i dagbladet og/eller ved brev til medlemmerne. Varsling i dagbladet eller ved brev senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen senest 20. januar. Forslagene fremlægges, med mindre andet er udtrykkeligt nævnt, ved almindelig flertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

§ 14. Ved den ordinære generalforsamling er dagsorden mindst følgende:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning over årets virksomhed aflægges af formanden.
 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Forslag til kontingentet fremlægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand (lige år) og Kasserer (ulige år)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
 8. Valg af udvalgsmedlemmer
 9. Valg af fanebærer mm.
 10. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 11. Eventuelt.

§15. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til Dansk Ride Forbund ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§16. Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal.

Evt. aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt6 (Bornholm)

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 6. februar 2004